Regulamin


DEFINICJE

 1. Firma – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Użytkownik – każdy z podmiotów wskazanych w pkt. 3-5 poniżej.
 3. Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która dokonała rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w dziale „Korzystanie z platformy przez użytkownika” oraz zaakceptowała regulamin korzystania z serwisu.
 4. Użytkownik niezarejestrowany – użytkownik, który może przeglądać ogłoszenia zarejestrowanych użytkowników, nie ma jednak możliwości ich dodawania.
 5. Konto firmowe – firma, która dokonała rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w dziale „Korzystanie z platformy przez użytkownika” oraz zaakceptowała regulamin serwisu.
 6. Serwis – portal ogłoszeniowy umieszczony na domenie Belfino.pl.
 7. Ogłoszenie – utworzona w serwisie oferta przedmiotu lub usługi.
 8. Konto użytkownika – indywidualne konto przydzielane na podstawie adresu email, dzięki któremu możliwe jest zamieszczanie ogłoszeń w serwisie.
 9. Promowanie – odpłatne promowanie ogłoszeń w wybranej przez użytkownika sekcji.
 10. Cennik – tabela opłat za promowanie ogłoszeń w wybranej przez użytkownika sekcji umieszczona pod adresem: Cennik.


§ 1

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z działu ogłoszeniowego Portalu Belfino.pl.
 2. Usługa “Dodaj Ogłoszenie” polega na utrzymaniu ogłoszenia Użytkownika w wydzielonej dla ogłoszeń części Portalu Belfino.pl.
 3. Usługa “Dodaj Ogłoszenie” jest płatna. Koszt publikacji ogłoszenia zależy jest od wybranych opcji i przedstawiony użytkownikowi przed publikacją ogłoszenia.
 4. Użytkownik zleca Belfino.pl świadczenie usługi Ogłoszenia poprzez wysłanie formularza “Dodaj ogłoszenie”
 5. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2
OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi.
 2. Dane kontaktowe Użytkownika podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji.
 3. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

§ 3
ZAMAWIANIE USŁUGI

 1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza “Dodaj ogłoszenie”.
 2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu “Dodaj ogłoszenie”.
 3. Ogłoszenie publikowane jest na okres wybrany prze użytkownika (dostępne opcje: 7 dni, 30 dni, 90 dni)
 4. Użytkownik ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia w przeznaczonej do tego kategorii.
 5. W przypadku stwierdzenia, że ogłosznie jest niezgodne z kategorią lub regulaminem, może ono być usunięte bez podania przyczyny.
 6. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
  – naruszają prawo,
  – naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
  – naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
  – zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Portalu lub jego Partnerów
 7. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, Portal zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

§ 4
OPŁATY

 1. Ogłoszenia bezpłatne są dodatkowo moderowane przed publikacją.
 2. Kwota należna za usługę pobierana jest przy pomocy systemu udostępnianego przez Operatora Płatności.
 3. Dostępne kanały płatności to: karty kredytowe, przelewy internetowe.
 4. Portal zastrzega prawo do niezwłocznego zaprzestania świadczenia usługi Użytkownikowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
  – Użytkownik złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
  – Użytkownik będzie korzystał z usługi Ogłoszenie niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
  – Użytkownik będzie działał na szkodę innych użytkowników portalu lub użytkowników sieci Internet.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU

 1. Wydawca zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością. Niemniej Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. Administrator zastrzega prawo do wystąpienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 5. Odpowiedzialność Portalu jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana w formie listu e-mail na adres biuro@belfino.pl i określać:
  – dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta usługi Ogłoszenia,
  – dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (tytuł ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
  – zarzuty Użytkownika
  – okoliczności uzasadniające reklamację,
 2. Portal Belfino.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Do umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących norm prawnych.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 5. Portal zastrzega prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Użytkownika postanowień regulaminu.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Portalu.
 2. O zmianie Regulaminu Właściciel serwisu poinformuje publikując odpowiednie ogłoszenie na Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory sądowe pomiędzy Właścicielem serwisu a Użytkownikami na kanwie stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela serwisu.

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.

Rozumiem